(65) 62210605 nykcg@singnet.com.sg
Home 9 文娱演出 9 《狮城说客》第4集由茶阳客韵团演出

《狮城说客》第4集由茶阳客韵团演出

Nov 22, 2020 | 文娱演出

《狮城说客》直播节目第4集于2020年11月21日晚7:00线上直播,由茶阳客韵团演出,由李荣德担纲主持。

 

线上观看链接:

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=xNgD9Rke6t4&feature=youtu.be

Facebook:https://www.facebook.com/NanyangHakkaFederation/posts/203874844459797